Other provisions of sub-section for interim period: Section-142 in Gujarati -Incometaxguides.in

Other provisions of sub-section for interim period: Section-142
You are Read the Information in GST Provision of Sub Section 142 in Gujarat language. You are Read the Brief Description of Other Provision of Sub Section for Interim Period in  GST Section 142. You are Read the Possibilities of Get Input Tax Credit in Closing stock and In Order to remaining goods is not arrival in Company. You are read the Possibilities of Get Cenvat Tax Credit and Input Tax Credit in Stock and Services to Paid in Tax bill. As Under see the Possibilities of  Claimed a Goods and Service Tax Credit in GST Section 142.

વચગાળા ના સમય માટે ની વેરાશાખા અન્વયેની અન્ય જોગવાઇઓ : કલમ -142
     1.       GST કાયદા ના અગાઉના છ માસથી પહેલા નહિ તેવા સમય દરમિયાન કોઈ નોંધણી નંબર ધરાવતી વ્યક્તિ દ્વારા માલ નો નિકાલ અથવા વેચાણ કરતી વખતે એકસાઈઝ ડ્યુટી ભરેલ હશે અથવા માલ ના વેચાણ ઉપર વેટ ભરેલ હશે અને તેવો માલ GST કાયદાના અમલ બાદ છ માસના સમય દરમિયાન નોંધણી નંબર ધરાવતી ન હોય તેવી વ્યક્તિ દ્વારા માલ પરત મોકલવામાં આવે તો તેવી નોંધણી નંબર ધરાવતી વ્યક્તિ એ ભરેલ એકસાઈઝ ડયુટી નું રીફંડ હાલના એકસાઈઝ કાયદા અન્વયે અને ભરેલ વેટ નું રીફંડ હાલના વેટ કાયદા અન્વયે મળવાપાત્ર થશે. આમ છતાં જયારે આવો માલ નોંધણી નંબર ધરાવતી વ્યક્તિ દ્વારા પરત કરવામાં આવેલ હશે ત્યારે આવો માલ પરતના વ્યવહારને માલની સપ્લાય હોવાનું માની લેવામાં આવશે.
    2.       જયારે GST કાયદાના અમલ અગાઉ કરવામાં આવેલ માલ અથવા સેવા અથવા બંનેની સપ્લાયન કરારના સંબંધમાં નક્કી કરવામાં આવેલ કિમતમાં GST કાયદાના અમલ બાદ વધારો થતો હશે ત્યારે નોંધણી નંબર ધરાવતી વ્યક્તિએ GST કાયદાના અમલ અગાઉ સપ્લાય કરેલ માલ અથવા સેવા અથવા બંનેની કીમતમાં થયેલ વધારા માટે જે દિવસે કિમતમાં વધારો થયેલ હશે તે દિવસથી 30 દિવસમાં સપ્લીમેન્ટરી BILL અથવા DEBIT NOTE આપવાની થશે. કિમતમાં થયેલ વધારા માટે આપવામાં આવેલ સપ્લીમેન્ટરી BILL અથવા ડેબીટ નોટ ની કીમત GST કાયદા અન્વયે કરેલ માલ અથવા સેવા અથવા બનેની સપ્લાય ગણાશે અને નિયત થયેલ દર થી વેરો ભરવાનો થશે.
    3.       જયારે જી એસ ટી  કાયદાના અમલ અગાઉ કરવામાં આવેલ માલ અથવા સેવા અથવા બંનેની સપ્લાયના કરારના સંબંધમાં નક્કી કરવામાં આવેલ કિમતમાં ઘટાડો થતો હશે ત્યારે નોંધણી નંબર ધરાવતી વ્યક્તિ એ જી એસ ટી  કાયદાના અમલ બાદ અગાઉ સપ્લાય કરેલ માલ અથવા સેવા અથવા બંનેની કિમતમાં થયેલ ઘટાડા માટે જે દિવસે કિમતમાં ઘટાડો કરવામાં આવેલ હશે તે દિવસથી 30 દિવસમાં ક્રેડીટ નોટ આપવાની થશે કિમતમાં થયેલ ઘટાડા માટે આપવામાં આવેલ ક્રેડીટ ની કીમત જી એસ ટી કાયદા અન્વયે કરેલ માલ અથવા સેવા અથવા બનેની સપ્લાય અન્વયેની ગણી વેરાની રકમમાં ઘટાડો કરવામાં આવશે રજીસ્ટેડ વ્યક્તિ ને ક્રેડીટ નોટ સંબંધમાં વેરાની રકમ ઘટાડવાનો દાવો ત્યારે જ માન્ય થશે કે જયારે ક્રેડીટ નોટ જેને આપવા આવી છે તેના દ્વારા તેટલી રકમની વેરા શાખામાં ઘટાડો કરવામાં આવેલ હશે.
    4.       કોઈ પણ વ્યક્તિ દ્વારા જી એસ ટી કાયદાના અમલ અગાઉ અથવા અમલ બાદ એકસાઈઝ કાયદા અન્વયે ભરેલ સેનવેટ ક્રેડીટ ડયુટી ટેક્ષ, વ્યાજ અથવા અન્ય કોઈ રકમ રીફંડ નો દાવો અથવા વેટ કાયદા અન્વયે ભરેલ ઈનપુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ વેટ,વ્યાજ અથવા અન્ય કોઈ રકમનો રીફંડ નો દાવાનો નિકાલ એકસાઈઝ કાયદાની અથવા વેટ કાયદાની જોગવાઈ અન્વયે કરી રીફંડ નું ચુકવણી રોકડ માં કરવાની રહેશે એટલે કે તેવા રીફંડ ની રકમ રજિસ્ટર્ડ વ્યક્તિના ઇલેક્ટ્રોનિક ક્રેડીટ લેજર કે ઇલેક્ટ્રોનિક કેશ લેજરમાં જમા આપવાની થશે નહિ જયારે રીફંડ નો દાવો અંશત  અથવા પુરેપુરો નકારવામાં આવેલ હશે ત્યારે તેની નકારવામાં આવેલ રકમ જતી કરેલ એટલે કે લેપ્સ થયેલ ગણાશે.
આ ઉપરાંત જયારે જી એસ ટી કાયદાના અમલના દિવસે જમા રહેતી સેનવેટ ક્રેડીટ અથવા વેટ કાયદાની ઈનપુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ ની રકમ જી એસ ટી કાયદા માં આગળ ખેચવામાં આવેલ હશે ત્યારે તેવી રકમનું રીફંડ મળવાપાત્ર થશે નહિ.
    5.       જયારે કોઈ માલ અથવા સેવાની કરેલ નીકાશના સંદર્ભમાં હાલના કાયદા અન્વયે ભરેલ એકસાઈઝ ડયુટી અથવા વેટની રકમના રીફંડ નો દાવો જી એસ ટી કાયદાના અમલ બાદ કરેલ હશે ત્યારે તેવા રીફંડ ના દાવાનો નિકાલ પણ એકસાઈઝ અથવા વેટ કાયદાની જોગવાઈ અન્વયે કરવાનો રહેશે જયારે સેનવેટ ક્રેડીટ અથવા વેટ કાયદાની ઈનપુટ ક્રેડીટ અંશત અથવા પૂરેપૂરી નકારવામાં આવેલ હશે તેવી નકારવામાં આવેલ રકમ જતી કરેલ એટલે કે લેપ્સ થએલ ગણાશે.
આ ઉપરાંત જયારે જી એસ ટી કાયદાના અમલના દિવસે જમા રહેતી સેનવેટ ક્રેડીટ અથવા વેટ કાયદા અન્વયેની ઈનપુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ ની રકમ જી એસ ટી કાયદામાં આગળ ખેંચવામાં આવેલ હશે ત્યારે તેવી રકમનું રીફંડ મળવાપાત્ર થશે નહિ.
   6.       સર્વિસ ટેક્ષની જોગવાઈ અન્વયે જે સેવા પૂરી પડેલ નથી તેવી સેવાના ટેક્ષની હાલના કાયદાની જોગવાઈ અન્વયે ભરેલ રકમના રીફંડ ના દાવાનો નિકાલ તેવો રીફંડ નો દાવો જી એસ ટી કાયદાના અમલ બાદ કરવામાં આવેલ હશે તો પણ હાલના કાયદા અન્વયે કરવાનો થશે અને ચૂકવવાપાત્ર થતી રીફંડ ની રકમ રોકડમાં મુકાવવાની થશે.
   7.       સેનવેટ ક્રેડીટ અંગેના દાવાને લગતી દરેક અપીલ રેવ્યું અથવા રેફરેન્સ ની જી એસ ટી કાયદાના અમલના દિવસે અથવા ત્યાર બાદ કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી નો નિકાલ હાલના કાયદાની જોગવાઈ અનુસાર કરવાનો રહેશે અને મળવાપાત્ર સેનવેટ ક્રેડિટના રીફંડ ની ચુકવણી પણ હાલના કાયદા અનુસાર કરવાની રહેશે તેમજ નકારવામાં આવેલ સેનવેટ ક્રેડીટ ની ઈનપુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ જી એસ ટી કાયદા અન્વયે મળવાપાત્ર થશે નહિ જયારે જેમાં રહેતી સેનવેટ ક્રેડીટ આગળ ખેંચવામાં આવેલ હશે ત્યારે તેવી રકમનું રીફંડ ચુકવવામાં આવેશે નહિ.
   8.       સેનવેટ ક્રેડીટ ના દાવાને લગતી દરેક અપીલ, રીવ્યુ અથવા રેફરન્સ ની જી એસ ટી કાયદાના અમલના દિવસે અથવા ત્યાર બાદ કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી નો નિકાલ હાલના કાયદાની જોગવાઈ અન્વયે કરવાનો રહેશે અને અપીલ રીવ્યુ અથવા રેફરન્સ ના ચુકાદાના પરિણામે વસુલ કરવાની સેનવેટ ક્રેડીટ ની વસુલાત જયારે હાલ ના કાયદા ના અનુસાર થઇ શકાતી હશે નહિ ત્યારે બાકી વસુલાત ગણી જી એસ ટી કાયદા અન્વયે વસુલાત કરવામાં આવશે અને વસુલ કરવામાં આવેલ સેનવેટ ક્રેડીટ ની ઈનપુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ જી એસ ટી કાયદામાં મળવાપાત્ર થશે નહિ.
   9.       ઓઉટપુટ ક્રેડિટના દાવાને લગતી દરેક અપીલ,રીવ્યુ અથવા રેફરન્સ ની જી એસ ટી કાયદાના અમલના દિવસે અથવા ત્યાર બાદ કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી નિકાલ હાલના કાયદા ની જોગવાઈ અન્વયે કરવાનો રહેશે અને અપીલ રીવ્યુ અથવા રેફરન્સ ના ચુકાદાના પરિણામે વસુલ કરવાની સેનવેટ ક્રેડીટની વસુલાત જયારે હાલના કાયદા અનુસાર થઇ શકતી હશે નહિ ત્યારે બાકી વસુલાત ગણી જી એસ ટી કાયદા અન્વયે વસુલાત કરવામાં આવશે અને વસુલ કરવામાં આવેલ સેનવેટ ક્રેડીટ ની ઈનપુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ જી એસ ટી કાયદામાં મળવાપાત્ર થશે નહિ.
   10.   ઓઉટપુટ ડયુટી ના દાવાને લગતી દરેક અપીલ,રીવ્યુ અથવા રેફરન્સ ની કાર્યવાહી જી એસ ટી કાયદાના અમલ દિવસે અથવા ત્યારબાદ શરુ કરવામાં આવેલ હશે તેનો નિકાલ હાલના કાયદાની જોગવાઈ અનુસાર કરવાનો રહેશે અને અપીલ રીવ્યુ અથવા રેફરન્સ ના પરિણામે ચુકવવાની થતી ઓઉટપુટ ડયુટીના રીફંડ ની ચુકવણી હાલના કાયદાની જોગવાઈ અનુસાર ચુકવવાની રહેશે જો આવી ઓઉટપુટ ડયુટીની રકમ નકારવામાં આવેલ હશે તો તેવી રકમ ઈનપુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ જી એસ ટી કાયદામાં મળવાપાત્ર થશે નહિ.
   11.   જી એસ ટી કાયદાના અમલ ના દિવસે અથવા ત્યાર બાદ શરુ કરવામાં આવેલ હાલના કાયદા અન્વયેની આકારણી અથવા આડૂડીઆટીણ ની કાર્યવાહી પરિણામે વસુલ કરવાની થતી વેરો વ્યાજ અથવા દંડ વસુલાત જો હાલના કાયદાની જોગવાઈ અનુસાર થઇ શકેલ હશે નહિ ત્યારે તેવી રકમને બાકી વસુલાત ગણી જી એસ ટી કાયદા અનુસાર વસુલ કરવામાં આવશે.
   12.   જી એસ ટી કાયદાના અમલના દિવસે અથવા ત્યાર બાદ શરુ કરવામાં આવેલ હાલના કાયદા અન્વયે ની આકારણી અથવા આડૂડીઆટીણ ની કાર્યવાહી ના પરિણામે રીફંડ તરીકે ચુકવવાની થતી વેરા વ્યાજ અથવા દંડ ની ચુકવણી હાલના કાયદાની જોગવાઈ અનુસાર રોકડમાં ચુકવવાની થશે જો તેવી રકમ નકારવામાં આવેલ હશે તો તેની ઈનપુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ જી એસ ટી કાયદામાં મળવાપાત્ર થશે નહિ.
  13.   હાલના કાયદા અન્વયે રજુ કરેલ રીટર્ન જી એસ ટી કાયદાના અમલ બાદ રીવાઈઝ કરેલ રીટર્ન પ્રમાણે જો કોઈ સેનવેટ ક્રેડીટ ની રકમ વસુલ કરવાની થતી હશે તો તેવી રકમની વસુલાત જો હાલના કાયદા અનુસાર થઇ શકેલ હશે નહિ તો બાકી વસુલાત ગણી તેની વસુલાત જી એસ ટી કાયદા અન્વયે કરવાની થશે.
  14.   હાલના કાયદા અન્વયે રજુ કરેલ રીટર્ન જયારે જી એસ ટી કાયદાના અમલ બાદ નિયત સમય મર્યાદામાં રીવાઈઝ કરવામાં આવેલ હશે અને તેવા રીવાઈઝ કરેલ રીટર્ન પ્રમાણે કોઈ રીફંડ ચૂકવવાનું થતું હશે ત્યારે તેવા રીફંડ ની ચુકવણી હાલના કાયદાની જોગવાઈ અનુસાર કરવાની રહેશે જયારે આવા રીફંડ ની રકમ નકારવામાં આવેલ હશે ત્યારે તેવી રકમ ઈનપુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ તરીકે જી એસ ટી કાયદામાં મળવાપાત્ર થશે નહિ.
   15.   જી એસ ટી કાયદાના અમલ અગાઉ કરવામાં આવેલ કરારના પરિણામે જી એસ ટી કાયદાના અમલ બાદ કરવામાં આવેલ માલ અથવા સેવા અથવા બંનેની સપ્લાય ઉપર જી એસ ટી કાયદાની જોગવાઈ અનુસાર વેરો ભરવાનો થશે.
  16.   જી એસ ટી કાયદાના અમલના છ માસ પહેલા ખરીદનારની મંજુરી ને આધીન મોકલાવેલ માલ જયારે ખરીદનાર દ્વારા જી એસ ટી કાયદાના અમલ થી છ માસમાં મંજુર કરવામાં ન આવે અથવા પરત કરવામાં આવે ત્યારે તેવો માલ ઉપર કોઈ વેરો ભરવાનો થશે નહિ આવી છ માસ ની સમય મર્યાદા વ્યાજબી કારણ દર્શાવાથી બે માસથી વધારે નહિ તેટલા સમય કમિશ્નર દ્વારા વધારી આપવામાં આવશે જયારે ખરીદનાર દ્વારા તેવો માલ છ માસ અથવા કમિશ્નર દ્વારા વધારી આપવામાં આવેલ સમય મર્યાદામાં પરત કરવામાં આવેલ હશે નહિ ત્યારે જો તેવો માલ જી એસ ટી કાયદા અન્વયે વેરાપાત્ર ઠરતો હશે તો ખરીદનારે તેવો માલ સપ્લાય કરેલ છે તેમ માની તેનો ઉપર વેરો ભરવા જવાબદાર થશે.
વધુમાં તેવો માલ જી એસ ટી કાયદા અન્વયે વેરાપાત્ર થતો હશે તો તેવો માલ છ માસ અથવા કમિશ્નર દ્વારા વધારી આવેલ સમય મર્યાદામાં પરત આવેલ હશે નહિ તો મંજૂરીને આધીન માલ મોકલનાર પણ તેવો માલ ઉપર વેરો ભરવા જવાબદાર થશે.
   17.   જયારે કોઈ માલ ઉપર જી એસ ટી કાયદાની જોગવાઈ અન્વયે મૂળ સ્થાનેથી વેરાની કપાત કરવાની થતી હોય તેવા માલના વેચાણ જી એસ ટી કાયદાના અમલ અગાઉ કરવામાં આવેલ હોય તથા તેનું બિલ પણ જી એસ ટી કાયદાના અમલ અગાઉ આપવામાં આવેલ હશે અને જો તેવા માલનું પેમેન્ટ જી એસ ટી કાયદાના અમલ બાદ કરવામાં આવેલ હશે તો પણ જી એસ ટી કાયદાની કલમ -15 ની જોગવાઈ પ્રમાણે વેરાની કપાત કરવાની થશે નહિ.
0 comments:

Post a Comment

हमारी वेबसाइट पर आने के लिए धन्यवाद|
Tax देना भारतीय नागरीक का फर्ज है |

आप यहाँ पर आपके Question पूछ सकते है| उसके लिए Ask Question पेज बनाया है वह पर आप Question Comment कर सकते है|
हमारे Assistant आपके Question का उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध है |